Privacybeleid voor het gebruik van onze website

Uw privacy en de daarmee samenhangende bescherming van uw gegevens is een belangrijke zorg voor ons. In deze verklaring inzake gegevensbescherming wordt uitgelegd hoe wij omgaan met uw keuzes met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van bepaalde informatie - uw persoonsgegevens - in verband met onze online aanbiedingen. Het spreekt dan ook voor zich dat wij alle beschikbare technische en organisatorische maatregelen nemen om uw gegevens te beschermen tegen toegang door onbevoegde derden. Voor de uitvoering van deze maatregelen houden wij ons strikt aan de wettelijke bepalingen van de Europese verordening gegevensbescherming (DSGVO), de federale wet gegevensbescherming-nieuw (BDSG-Neu) en de telemediawet (TMG), de laatste voor zover in dit verband nog van toepassing.

Op deze plaats willen wij u informeren over de gegevensverwerking tijdens uw bezoek aan onze website. Wij verzoeken u dringend de tijd te nemen om dit privacybeleid zorgvuldig door te lezen, zodat u begrijpt of, en zo ja in welke mate, wij uw gegevens verwerken en of u daarmee instemt. Wij behouden ons het recht voor om het privacybeleid met werking voor de toekomst aan te passen, met name in geval van verdere ontwikkeling van de websites of apps, het gebruik van nieuwe technologieën of wijzigingen in de rechtsgrondslag of de relevante jurisprudentie. Wij raden u aan de verklaring inzake gegevensbescherming van tijd tot tijd opnieuw te lezen.

We willen erop wijzen dat dit privacybeleid alleen van toepassing is op onze app, website en diensten. Wanneer u onze diensten gebruikt, kunt u links tegenkomen naar andere websites, apps en diensten of tools waarmee u gegevens kunt delen met derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door deze andere websites, apps en diensten, en wij raden u daarom aan om het privacybeleid van de betreffende websites, apps of diensten te controleren voordat u verbinding maakt of persoonsgegevens verstrekt aan diensten van derden.

Voor de duidelijkheid en een betere navigatie binnen dit privacybeleid, willen wij u graag de volgende inhoudsopgave geven:

1. Algemene informatie over de verwerking van uw gegevens

1.1 Gegevensbeschermingsbeginselen

Voor ons komen gebruikers op de eerste plaats. Het is voor ons van enorm belang dat u kunt begrijpen welke gegevens over u worden verzameld en verwerkt, waarom deze gegevens worden verzameld en hoe wij deze gegevens gebruiken en aan derden doorgeven. Daarom hebben wij dit privacybeleid opgesteld om u op eenvoudige, duidelijke en bindende wijze te informeren over onze omgang met de privacy en gegevensbescherming van onze gebruikers.

Wij moeten er ook voor zorgen dat gebruikers zinvolle keuzes en opties hebben met betrekking tot de informatie die wij verzamelen, gebruiken en delen met derden. Deze keuzes zijn te vinden in dit Privacybeleid of binnen uw voorkeuren. Wij moedigen u aan ten volle gebruik te maken van deze instrumenten.

 

1.2 Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:

Schneifel Drone

Am Goldenbach 5

53940 Losheim

Directeur: Detlef Kühl

Telefoon: +49 (0)6557 9004392

E-mail: info@schneifel-drohne.de

De voor de verwerking verantwoordelijke in de zin van artikel 4, lid 7, van de AVG is degene die, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Gelieve er nota van te nemen dat wij voor uw en onze veiligheid verplicht kunnen zijn uw identiteit te verifiëren alvorens uw verzoek te verwerken in het geval dat u contact met ons opneemt.

 

1.3 Functionaris voor gegevensbescherming

De contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming zijn:

Genoemd in 1.2

Voor alle vragen over het onderwerp gegevensbescherming in verband met onze online-aanbiedingen kunt u ook altijd contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. Hij of zij is bereikbaar op bovenstaand postadres en op bovenstaand e-mailadres. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat indien u dit e-mailadres gebruikt, de inhoud niet uitsluitend door onze functionaris voor gegevensbescherming zal worden genoteerd. Indien u vertrouwelijke informatie wenst uit te wisselen, verzoeken wij u daarom eerst rechtstreeks contact met ons op te nemen via dit e-mailadres.

 

1.4 Preambule persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens om het aangeboden functiepakket te kunnen aanbieden en om het met u aangegane gebruik uit te voeren.

Persoonsgegevens worden alleen verzameld indien u deze uit eigen beweging aan ons verstrekt. Er worden geen andere persoonsgegevens verzameld. Elke verwerking van uw persoonsgegevens die verder gaat dan de reikwijdte van de wettelijke machtigingen, wordt alleen uitgevoerd op basis van uw uitdrukkelijke toestemming. Overeenkomstig artikel 4, lid 1, van de DSGVO wordt onder "persoonsgegevens" verstaan iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon - als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiemiddel of van een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Wij willen u nu informeren over de soorten persoonsgegevens die wij van u verwerken, voor welke doeleinden en in welke mate. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle door ons uitgevoerde verwerkingen van persoonsgegevens. Dit omvat enerzijds de levering van onze diensten - met name in het kader van onze online diensten - en anderzijds binnen externe online aanwezigheden, zoals onze sociale mediaprofielen.

Wij verwerken uw gegevens ook indien dit noodzakelijk is voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen overeenkomstig art. 6 DSGVO van ons of van derden. Dit kan in het bijzonder het geval zijn:

 • om de IT-beveiliging en IT-operaties te waarborgen, met name ook voor ondersteuningsverzoeken,
 • om feiten te kunnen bewijzen in geval van juridische geschillen,
 • om het gebruik van de website statistisch te evalueren en de gebruikerservaring te verbeteren,
 • om te kunnen reageren op elke feedback van jou.

 

1.5 Rechtsgrondslag en doeleinden van de gegevensverwerking

1.5.1 Relevante rechtsgrondslagen

Wij willen u graag een overzicht geven van de rechtsgrondslag van de GDPR op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken. Er zij op gewezen dat naast de bepalingen van de GDPR ook de nationale regelgeving inzake gegevensbescherming van toepassing is. Daartoe behoort met name de wet inzake de bescherming tegen misbruik van persoonsgegevens bij gegevensverwerking (Bundesdatenschutzgesetz - BDSG). Voorts kan de wetgeving inzake gegevensbescherming van de afzonderlijke federale staten van toepassing zijn.

1.5.1.1 Om aan contractuele verplichtingen te voldoen

Bij de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, dient Art. 6 (1) lit. b DSGVO als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

1.5.1.2 In het kader van de afweging van belangen

Indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of van een derde en de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, dient art. 6 (1) lit. f DSGVO als rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking. Wij gebruiken hulpmiddelen die noodzakelijk zijn voor de werking van onze online-aanbiedingen op basis van ons legitiem belang overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f DSGVO om u in staat te stellen onze website handiger en individueler te gebruiken en zo het gebruik ervan tijdbesparend en effectief te maken.

Het is onze zorg om van ons online aanbod een veilige plaats te maken, waarbij wij ideologisch, partijpolitiek en denominatief neutraal zijn en altijd staan voor de vrije democratische basisorde. Wij zijn de beginselen van de mensenrechten toegedaan en verzetten ons actief tegen racistische, anti-grondwettelijke en xenofobe pogingen, alsmede discriminerend of onmenselijk gedrag, met name op grond van nationaliteit, afkomst, ethische gezindheid, godsdienst, geslacht, leeftijd, seksuele identiteit of handicap. Om dit belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO te waarborgen, slaan wij de registratieparameters op van geblokkeerde gebruikers die onze beginselen aantoonbaar hebben geschonden of wier gedrag zelfs onrechtmatig was, om een hernieuwde registratie en gebruik van de bijbehorende online aanbiedingen te waarborgen en te voorkomen. De opslag van persoonsgegevens vindt altijd plaats binnen het wettelijke kader.

1.5.1.3 Op basis van uw toestemming

Het verzamelen en gebruiken van de persoonsgegevens van onze gebruikers vindt regelmatig alleen plaats met toestemming van de gebruiker. Voor zover wij voor de verwerking van persoonsgegevens de toestemming van de betrokkene verkrijgen, dient art. 6, lid 1, onder a), van de AVG als rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens. Alle andere hulpmiddelen, in het bijzonder die voor marketingdoeleinden, gebruiken wij op basis van uw toestemming conform art. 6 lid 1 lit. a DSGVO en conform art. 15 lid 3 zin 1 TMG, voor zover gebruiksprofielen worden aangemaakt voor reclamedoeleinden of marktonderzoek. Gegevensverwerking met behulp van deze instrumenten vindt alleen plaats als wij daarvoor van tevoren uw toestemming hebben gekregen.

1.5.1.4 Op grond van wettelijke voorschriften of in het algemeen belang

Wij maken persoonsgegevens, behalve in de hieronder genoemde gevallen, alleen bekend indien en voor zover wij daartoe wettelijk, dan wel op grond van een rechterlijk of officieel bevel verplicht en gehouden zijn. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6, lid 1, punt 1, onder c), DSGVO (wettelijke verplichting). Voor zover de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen, dient art. 6, lid 1, onder e), DSGVO als rechtsgrondslag.

1.5.1.5 Wegens vitale belangen

Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder d), DSGVO dient ter vrijwaring, eerbiediging en bescherming van vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon. Alle gebruikte instrumenten en processen zijn gebaseerd op voornoemde rechtsgrondslag, waarbij het gebruik ervan een verwerking met het oog op de vrijwaring van vitale belangen inhoudt.

1.5.2 Doeleinden van de gegevensverwerking

De stamgegevens van onze gebruikers (klantgegevens) worden gebruikt in overeenstemming met de instructies van de gebruiker, met inbegrip van de toepasselijke voorwaarden in de gebruikersovereenkomst en het gebruik van de dienstfunctionaliteiten door de gebruiker, en zoals vereist door de wet. Wij worden door de wet beschouwd als een verwerker van Gebruikersgegevens, waarbij de Gebruiker de verantwoordelijke voor de verwerking is. Wij gebruiken informatie om onze legitieme belangen te behartigen bij de exploitatie van ons online-aanbod en aanverwante diensten, websites en bedrijven.

Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de bovengenoemde rechtsgrondslag voor onder meer de volgende doeleinden

 • Technische gegevens - zodat wij bijvoorbeeld daadwerkelijke gebruikers van bots kunnen onderscheiden, misbruik kunnen voorkomen en illegale inhoud kunnen blokkeren die ook door andere gebruikers wordt gemeld; in geanonimiseerde vorm ook ten behoeve van statistische analyse; de rechtsgrondslag voor de verwerking is 6 lid 1 lit. f DSGVO.
 • Locatiegegevens - om gelokaliseerde en op locatie gebaseerde informatie te verstrekken en aldus een volledige functionaliteit te waarborgen; de rechtsgrondslag voor de verwerking is 6 lid 1 lit. a DSGVO
 • Contactgegevens - om uw vragen te beantwoorden en de gegrondheid van de zaak na te gaan, rekening houdend met de in uw land geldende voorschriften en omstandigheden; de rechtsgrondslag van de verwerking is en 6, lid 1, onder a), en art. 6, lid 1, onder f), DSGVO     .
 • Andere gegevens - om de gebruikerservaring te personaliseren en op de gebruiker toegesneden informatie te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt en geanalyseerd om verbeteringen aan te brengen - bijvoorbeeld om uw interesses beter te begrijpen, om de gebruikerservaring te helpen personaliseren of om functies aan te bieden die specifiek op u zijn afgestemd. Informatie over leeftijd kan ook worden gebruikt om te controleren of u oud genoeg bent om de diensten te gebruiken en ervan te profiteren; de rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, onder a), evenals art. 6, lid 1, onder f), DSGVO.

Overeenkomstig de voornoemde rechtsgrondslag en met het oog op ons rechtmatig belang combineren wij het verzamelen van de voornoemde gegevens met de doeleinden van (a) optimale verstrekking, verbetering en ontwikkeling van ons online-aanbod en (b) gerichte personalisering van inhoud, reclame en marketing. Ter illustratie van ons rechtmatig belang met betrekking tot de bovengenoemde soorten gegevens, combineren wij bij wijze van voorbeeld de volgende doeleinden en gegevens:

(a) Voor het optimaal aanbieden, verbeteren en ontwikkelen van ons online-aanbod:

 • Enquêtes en studies uitvoeren, functies testen naarmate ze worden ontwikkeld en bestaande gegevens analyseren om producten en diensten te evalueren en te verbeteren, nieuwe functies te ontwikkelen en tests uit te voeren en problemen op te lossen.
 • Gebruik van het e-mailadres van de gebruiker om hem in kennis te stellen van updates van onze diensten en van essentiële kennisgevingen over de bijbehorende gebruikersaccount.
 • Gebruik van leeftijd om een leeftijdsbeperking toe te passen.
 • (b) Zur zielgerichteten Personalisierung von Inhalten, Werbung und Marketing:

Gebruik van locatiegegevens om gepersonaliseerde inhoud en aanbevelingen te verstrekken.

Gebruik van geautomatiseerde profilerings- en groeperingsverwerking op basis van de informatie die u ons verstrekt, uw interactie met onze online diensten en informatie die van derden is verzameld om gepersonaliseerde inhoud, reclame en promotieberichten te leveren.

Het combineren van de van u verzamelde gegevens met gegevens van zakelijke partners om deze te gebruiken voor het tonen van relevantere advertenties.

Voorts is het mogelijk dat er bijkomende doeleinden bestaan waarvoor de gebruiker afzonderlijk toestemming moet geven voor de verdere verwerking van zijn persoonsgegevens. De selectie van de vereiste gegevens, die op basis van toestemming worden verwerkt, hangt af van het doel van de desbetreffende gegevensverwerking. Dit omvat traditioneel de volgende doeleinden:

 • Abonneer u op de nieuwsbrief.
 • Deelname aan enquêtes en marktstudies.
 • Gebruik van cookies en soortgelijke technologieën naargelang uw voorkeuren.

Bovendien verwerken wij uw gegevens buiten de voornoemde doeleinden indien dit dient ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen of de belangen van derden; de rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 (1) lit. f DSGVO. Onze legitieme belangen omvatten in het bijzonder:

 • het instellen van rechtsvorderingen en het voeren van verweer in juridische geschillen.
 • het voorkomen en onderzoeken van strafbare feiten.
 • het beheer en de verdere ontwikkeling van onze bedrijfsactiviteiten, met inbegrip van risicobeheer.
 • het opsporen van misbruik en het opsporen en verhelpen van technische storingen in de werking van onze website.

Wij gebruiken uw gegevens in het belang van eerlijke gebruikers om mogelijke misbruiken binnen ons online-aanbod doeltreffend tegen te gaan en onszelf en onze gebruikers in dergelijke gevallen te beschermen tegen schade. Dit omvat ook de gegevensverwerking die nodig is om onze rechten en vorderingen te doen gelden. Als u in ons online-aanbod contact met ons opneemt, kunnen wij automatisch persoonsgegevens verzamelen en tijdelijk opslaan, zoals uw e-mailadres en voor- en achternaam. Daarom proberen wij frauduleuze contactverzoeken tijdig te herkennen en te blokkeren. Tegelijkertijd kunnen wij deze gegevens ook evalueren om u een fraudewaarschuwing te sturen. Daarnaast gebruiken wij uw gegevens om storingen op te sporen en de veiligheid van het systeem te waarborgen, met inbegrip van het opsporen en volgen van ongeoorloofde toegang en pogingen tot toegang tot onze servers.

 

1.6 Informatiebeveiliging en veiligheidsmaatregelen

Wij verbinden ons ertoe passende technische, logische, administratieve en fysieke beschermingsmaatregelen te treffen die, met het oog op de bescherming van persoonsgegevens, zodanig zijn ontworpen dat accidentele, onwettige of ongeoorloofde verliezen, toegangen, onthullingen, gebruiken, wijzigingen en doorgiften met de grootst mogelijke waarschijnlijkheid worden uitgesloten.

Zelfs met intensieve inspanningen is het volgens de huidige stand van het onderzoek onmogelijk om honderd procent informatiebeveiliging te garanderen. Dit is met name het geval wanneer mobiele toepassingen, websites, computersystemen of de overdracht van informatie via het internet of een ander openbaar netwerk worden gebruikt. Ook al is honderd procent veiligheid onmogelijk, toch houden wij rekening met de gevoeligheid van de gegevens die wij verzamelen, verwerken en opslaan en zorgen wij voor de grootst mogelijke veiligheid door te voldoen aan de huidige stand van de techniek. Om de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen, worden onze systemen, richtsnoeren inzake gegevensbescherming en veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd op mogelijke kwetsbaarheden en aanvallen, en worden zij gecontroleerd en, indien nodig, op passende wijze bijgewerkt en verbeterd.

Technische, logische, administratieve en fysieke veiligheidsmaatregelen omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • Toegangsbeperking - De toegang tot persoonsgegevens is uitsluitend voorbehouden aan bevoegde werknemers met een rechtmatig belang.
 • SSL/TLS-versleuteling (https) - Om onze onlineaanbiedingen en de overgedragen gegevens te beschermen, gebruiken wij SSL/TLS gecodeerde communicatie tussen klanten en servers.
 • Verkorting van het IP-adres - Als het niet nodig is een volledig IP-adres te verwerken, wordt dit ingekort ("IP-masking"). Het inkorten van het IP-adres is bedoeld om de identificatie van een persoon te voorkomen of aanzienlijk te bemoeilijken.
 •  

1.7 Bekendmaking van gegevens aan bedrijven, personen, instellingen of andere ontvangers

In principe geven wij geen persoonsgegevens aan derden door zonder toestemming - tenzij u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven overeenkomstig art. 6, lid 1, onder a DSGVO, dit wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerking van de contractuele relatie met u overeenkomstig art. 6, lid 1, onder b DSGVO, er dus een gerechtvaardigd belang is voor de openbaarmaking overeenkomstig art. 6, lid 1, onder f DSGVO, tenzij er reden is om aan te nemen dat u een hoger beschermenswaardig belang hebt om te voorkomen dat uw gegevens openbaar worden gemaakt. Met betrekking tot de openbaarmaking overeenkomstig art. 6, lid 1, onder c), DSGVO bestaat er een wettelijke verplichting. Met betrekking tot de overdracht van gegevens aan ontvangers buiten ons bedrijf, willen wij u erop wijzen dat wij verplicht zijn tot geheimhouding van alle gebruikersgerelateerde informatie, feiten of evaluaties. Wij mogen alleen informatie over u doorgeven als dit wettelijk verplicht is, als u daarvoor toestemming hebt gegeven, als wij gemachtigd zijn om informatie te verstrekken en als de door ons ingeschakelde verwerkers garanderen dat de bepalingen van de GDPR worden nageleefd.

1.7.1 Gegevensoverdracht binnen de onderneming en de groep van ondernemingen

Bepaalde persoonsgegevens, zoals gegevens die bij de registratie zijn verstrekt, kunnen binnen het bedrijf en de groep van bedrijven worden bekendgemaakt voor interne administratieve doeleinden, alsmede voor legitieme bedrijfs- en zakelijke belangen, eventuele contractuele verplichtingen, met inbegrip van gezamenlijke gebruikersondersteuning. Gegevens mogen - met toestemming van de betrokkene - worden doorgegeven indien dit noodzakelijk is voor het gebruik en indien er wettelijke toestemming is om de gegevens te gebruiken.

1.7.2 Verwerkers als aan instructies gebonden dienstverleners

Andere bedrijven, agenten of aannemers helpen ons diensten te verlenen namens ons of stellen ons in staat onze diensten aan u te verlenen. Wij maken hiervoor gebruik van dienstverleners, bijvoorbeeld om marketing-, reclame-, communicatie-, beveiligings-, infrastructuur- en IT-diensten te verlenen, om onze diensten aan te passen, te personaliseren en te optimaliseren, om klantendiensten te verlenen, om gegevens te analyseren en om eventuele klantenenquêtes te verwerken en uit te voeren.

Tijdens het verlenen van dergelijke diensten kunnen deze dienstverleners toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Wij geven geen toestemming voor het gebruik of de bekendmaking ervan, behalve in verband met de levering van hun diensten. Deze dienstverleners zijn zorgvuldig door ons geselecteerd en wij hebben ook contractuele verwerkingsovereenkomsten met hen gesloten. Zonder uitzondering gaat het om dienstverlenende bedrijven die gebonden zijn door instructies en die namens ons en volgens onze instructies gegevens verwerken in overeenstemming met art. 28 en art. 29 DSGVO. Een adequate opzet van het contract inzake gegevensbescherming waarborgt dat deze doorgifte en verwerking van gegevens is toegestaan zonder afzonderlijke rechtsgrondslag.

1.7.3 Openbaarmaking aan overheidsinstanties, aan benadeelde partijen en voor gerechtelijke vervolging

Indien dit noodzakelijk en vereist is om illegaal of misbruik op te helderen, zullen wij persoonsgegevens doorgeven aan de bevoegde autoriteiten en mogelijk benadeelde derden. Wij zullen dit echter alleen doen als wij reden hebben om aan te nemen dat er sprake is van onwettig of onrechtmatig gedrag en als wij bewijs van dergelijk gedrag kunnen identificeren. Gegevens worden ook doorgegeven indien dit dient ter handhaving van gebruiksvoorwaarden of andere overeenkomsten.

Het rechtmatige belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG bij de verwerking van gegevens is het waarborgen van de goede werking van onze onlinediensten en, indien nodig, het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

Bovendien zijn wij wettelijk verplicht in de zin van art. 6 lid 1 c DSGVO om op verzoek informatie te verstrekken aan bepaalde overheidsinstanties. Daartoe behoren de wetshandhavingsautoriteiten, de autoriteiten die beboetbare administratieve inbreuken vervolgen en de belastingautoriteiten.

1.7.4 Bedrijfsoverdrachten

In geval van een op handen zijnde herstructurering, reorganisatie, fusie, verkoop of daarmee verband houdende overdracht van activa, zullen wij uw persoonsgegevens overdragen aan de partijen die bij de overdracht betrokken zijn, mits de ontvanger daarmee instemt, en altijd in overeenstemming met onze privacyverklaring.

 

1.8 Gegevensoverdracht naar landen buiten de Europese Economische Ruimte

Gegevens worden alleen doorgegeven aan landen buiten de EU of de EER (zogenaamde derde landen) indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van bestellingen of wettelijk vereist is, indien u ons hiervoor toestemming heeft gegeven of in het kader van een opgedragen gegevensverwerking. Indien gebruik wordt gemaakt van dienstverleners in het derde land, zijn deze verplicht het niveau van gegevensbescherming in Europa in acht te nemen door in te stemmen met de modelcontractbepalingen van de EU, naast de schriftelijke instructies. Indien de Europese Commissie voor de bovengenoemde landen geen adequaatheidsbesluit heeft uitgevaardigd overeenkomstig artikel 45 van de GDPR, hebben wij reeds passende voorzorgsmaatregelen genomen om een passend niveau van gegevensbescherming te waarborgen voor eventuele gegevensoverdrachten. Indien noch het bovengenoemde besluit inzake adequaatheid overeenkomstig artikel 45, lid 1, DSGVO juncto artikel 45, lid 3, DSGVO, noch een van de passende garanties overeenkomstig artikel 46 DSGVO beschikbaar is, zullen wij de doorgifte van gegevens baseren op uitzonderingen van artikel 49 DSGVO, in het bijzonder uw uitdrukkelijke toestemming of de noodzaak van de doorgifte voor de uitvoering van het contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

 

1.9 Bewaartermijn en verwijdering van persoonsgegevens

De opgeslagen persoonsgegevens worden onmiddellijk gewist indien de gebruiker zijn of haar toestemming voor opslag overeenkomstig art. 17, lid 1, onder b), DSGVO intrekt of indien kennis van deze gegevens niet langer vereist is om het met de opslag nagestreefde doel overeenkomstig art. 17, lid 1, onder a), DSGVO te bereiken, met name indien het gebruikersaccount wordt gewist of indien de opslag ervan om andere wettelijke redenen ontoelaatbaar is overeenkomstig art. 17, lid 1, onder d), DSGVO. Indien uw gegevens bij het gebruik van onze online aanbiedingen aan derden worden doorgegeven, zijn zij verantwoordelijk voor de opslag en verwijdering van deze gegevens. De contactgegevens van deze derden worden u meegedeeld in het kader van het gebruik van onze onlineaanbiedingen, zodat u uw rechten rechtstreeks tegen de desbetreffende derde kunt uitoefenen.

In beginsel worden persoonsgegevens slechts zo lang verwerkt en opgeslagen als absoluut noodzakelijk is voor de vervulling van contractuele of wettelijke verplichtingen, alsmede bewaartermijnen overeenkomstig artikel 17, lid 3, DSGVO. Om te voldoen aan de wettelijke documentatieverplichtingen worden de gegevens dienovereenkomstig opgeslagen, ten dele om boekhoudkundige redenen. De verplichtingen vloeien voort uit het Duitse wetboek van koophandel (HGB), het Duitse belastingwetboek (AO), de Duitse wet op het bankwezen (KWG), de Duitse wet op het witwassen van geld (GwG) en de Duitse wet op de effectenhandel (WpHG). De daarin genoemde termijnen voor het bewaren van documenten bedragen twee tot tien jaar. Gedurende de wettelijke bewaartermijn worden uw persoonsgegevens geblokkeerd en niet voor andere gegevensverwerking gebruikt. Daarna worden de betrokken gegevens routinematig geblokkeerd of gewist, dan wel anoniem gemaakt, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

 

1.10 Rechten van de betrokkene

Gebruikers van wie de persoonsgegevens worden verwerkt in bepaalde landen, waaronder de Europese Economische Ruimte en het Verenigd Koninkrijk, hebben bepaalde wettelijke rechten. Behoudens de bij wet bepaalde uitzonderingen hebt u het recht om toegang te vragen tot deze informatie en om te verzoeken dat deze wordt bijgewerkt, gewist of gecorrigeerd. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste rechten waarover u als gebruiker beschikt:

1.10.1 Recht op informatie

Overeenkomstig Art. 15 van de GDPR heeft u het recht om op elk moment informatie te verkrijgen over uw persoonsgegevens. Dit omvat ook de vraag of wij uw gegevens überhaupt verwerken. Indien nodig hebt u ook het recht om kopieën te vragen van de gegevens die wij over u hebben opgeslagen. Bovendien kunt u informatie opvragen over de doeleinden van de verwerking, de categorie van de betrokken gegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagperiode, het bestaan van een recht op correctie, wissen, beperking van de verwerking of bezwaar, het bestaan van een recht op klacht, de herkomst van uw gegevens indien deze niet door ons zijn verzameld, en het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming.

1.10.2 Recht op correctie en aanvulling

Overeenkomstig art. 16 DSGVO heeft u het recht de u betreffende persoonsgegevens onverwijld te laten corrigeren en aan te vullen indien deze niet, niet meer juist of niet volledig zijn.

1.10.3 Recht om gegevens te laten wissen ("recht om te worden vergeten")

Op grond van art. 17 DSGVO heeft u het recht uw door ons opgeslagen persoonsgegevens te laten wissen, bijvoorbeeld wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt. Uw recht om gegevens te wissen kan echter worden uitgesloten vanwege een tegenstrijdig belang. Wij kunnen ertoe gehouden zijn sommige van uw gegevens te blijven bewaren wanneer dat in passende omstandigheden noodzakelijk is. Redenen voor voortgezette opslag zijn onder meer wettelijke verplichtingen (bv. in het kader van de toepasselijke belasting- of handelswetgeving of ter voorkoming van fraude en misbruik en ter handhaving en verbetering van de veiligheid). Indien uw gegevens niet vereist zijn tot het verstrijken van de wettelijke verjaringstermijn voor het bewijs van burgerlijke vorderingen of wegens wettelijke bewaarplichten, wissen wij ze onmiddellijk.

1.10.4 Recht om verwerking te beperken

Overeenkomstig art. 18 DSGVO heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit recht bestaat met name wanneer de juistheid van de betrokken gegevens tussen de gebruiker en de aangeboden onlinediensten wordt betwist, het voortbestaan van uw gegevens niet langer noodzakelijk is of een onwettige verwerking heeft plaatsgevonden.

1.10.5 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Overeenkomstig art. 20 DSGVO heeft u het recht de u betreffende persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of om overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking te verzoeken, indien en voor zover u de gegevens aan ons heeft verstrekt en wij ze verwerken.

1.10.6 Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Overeenkomstig artikel 77 van de GDPR heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Dit geldt met name in de lidstaat van uw woonplaats, werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de GDPR.

1.10.7 Recht om de gegeven toestemming in te trekken

Overeenkomstig art. 7, lid 3, DSGVO hebt u het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken. Dit betekent dat wij de gegevensverwerking op basis van deze toestemming in de toekomst niet zullen voortzetten. De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden.

1.10.8 Recht van bezwaar

Overeenkomstig Art. 6 par. 1 e DSGVO (gegevensverwerking in het algemeen belang) of Art. 6 par. 1 f DSGVO (gegevensverwerking op basis van een belangenafweging) heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in verband met Art. 21 DSGVO indien er sprake is van een bijzondere situatie. Dit geldt in het bijzonder voor profilering in de zin van artikel 4, lid 4, DSGVO.

Indien uw bezwaar is gericht tegen de verwerking van gegevens met het oog op direct marketing overeenkomstig art. 21, leden 2 en 3, DSGVO, zullen wij de verwerking onmiddellijk stopzetten. In dit geval is het niet nodig een bepaalde situatie te specificeren. Dit geldt ook voor profilering zoals beschreven in artikel 4, lid 4, van de GDPR, voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame.

Indien u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen overeenkomstig art. 21, lid 1, DSGVO. Om deze rechten uit te oefenen en voor verdere vragen over de verwerking van uw gegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

 

1.11 Verlening van onze diensten

1.11.1 Online aanbieding, e-mailverzending en webhosting

Wij verwerken uw gegevens om u het desbetreffende aanbod en de bijbehorende functies te kunnen bieden. Voor een veilig en efficiënt gebruik van onze online diensten maken wij gebruik van servers die worden beheerd door een of meer webhostingproviders. De gebruikte servers kunnen ook zogenaamde "content delivery networks" omvatten. In het kader van het aanbieden van het hostingaanbod verwerken wij noodzakelijke, relevante gegevens van onze gebruikers in het kader van een bezoek aan ons online-aanbod - hieronder valt ook het gebruik van onze communicatiekanalen. Als u in het kader van onze online-aanbiedingen gegevens doorgeeft, gaat het onder meer om inzendingen en uw IP-adres. Voorts willen wij erop wijzen dat e-mails standaard worden gecodeerd op de transmissieroute, maar gewoonlijk niet in gecodeerde vorm worden opgeslagen op de servers die door de verzender en de ontvanger worden gebruikt. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer geen end-to-end encryptieprocedure wordt gebruikt. Bijgevolg kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor een verzending per e-mail.

1.11.2 Toegang tot gegevens en logbestanden

Bij het gebruik van onze online diensten wordt verschillende informatie van technische aard (zoals het soort bericht, datum en tijd van het bericht, trigger van het bericht, gebruikte app, indicatie van de inhoud van het bericht) automatisch door het besturingssysteem van uw eindapparaat in zogenaamde logbestanden opgeslagen als toegangsgegevens. Dit is noodzakelijk om technische en veiligheidsredenen, zodat de diensten naar behoren kunnen functioneren en u ten volle gebruik kunt maken van de gewenste diensten. Deze logbestanden worden uitsluitend geëvalueerd voor de herkenning en behandeling van eventuele fouten of crashes. De rechtsgrondslag is Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO.

 

1.12 Bijwerken van het privacybeleid

Onze onlinediensten worden voortdurend verder ontwikkeld, met name om de diensten en de functionaliteiten te verbeteren. Parallel met het online-aanbod veranderen ook de wet- en regelgeving en de normen van de sector voortdurend. Andere redenen om ons privacybeleid aan te passen kunnen het gevolg zijn van wijzigingen in aanvullende diensten of zelfs in het bedrijfsmodel. Dit privacybeleid zal derhalve van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Wij raden u aan regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen, zodat u altijd op de hoogte bent van ons privacybeleid. Wanneer u contact met ons opneemt, controleer dan in het bijzonder de adressen en contactgegevens van de geselecteerde geadresseerden, aangezien deze ook door wijzigingen kunnen worden beïnvloed. Vanzelfsprekend zullen wij u onmiddellijk op de hoogte brengen indien een handeling van medewerking van uw kant (bv. toestemming) vereist is of enig ander individueel nadeel ontstaat als gevolg van aanpassingen aan deze verklaring.

 

2. systeemmachtiging en toegangsrechten

Wij streven ernaar u alle functies steeds foutloos ter beschikking te stellen, de veiligheid van de gebruikers te garanderen en ze voortdurend verder te kunnen ontwikkelen. In dit verband heeft onze dienst toegang tot verschillende interfaces van het eindapparaat dat u gebruikt. Deze interfaces geven ons toegang tot uw eindapparaat. Deze interfaces of systeemfuncties zijn hoofdzakelijk van technische aard. Afhankelijk van het onderliggende besturingssysteem is toegang tot het apparaat alleen mogelijk met uw toestemming in verband met de respectieve functionaliteiten. Deze toestemmingen worden lokaal in uw eindapparaat opgeslagen in de vorm van systeeminstellingen en kunnen te allen tijde worden aangepast en herroepen. Hierna krijgt u meer gedetailleerde informatie over de vergunningen die voor onze dienst vereist zijn.

 

2.1 Rechtsgrondslag van de toegangsrechten

De toegang tot de systeemfuncties en de daarmee samenhangende verwerking van persoonsgegevens geschieden op basis van de reeds uiteengezette rechtsgronden, met name rekening houdend met ons rechtmatig belang.

Het aanbieden van functionaliteiten van ons online aanbod is niet exclusief gekoppeld aan de verwerking van gegevens, maar het is ons legitiem belang om de veiligheid van onze diensten te waarborgen en ook om rekening te houden met juridische en zakelijke overwegingen, zelfs als de verwerking van gegevens niet noodzakelijk is voor andere doeleinden.

Wij willen onze gebruikers op deze plaats verzekeren dat, indien zij hun toestemming voor de verwerking van hun gegevens uitdrukkelijk intrekken, wij de opgeslagen persoonsgegevens onmiddellijk zullen wissen in het kader van de wettelijke bewaarplicht. Tot het moment van herroeping worden alle verwerkte gegevens verzameld, geëvalueerd, doorgegeven en geanalyseerd op basis van de gegeven toestemming. Dit zal uiteraard gebeuren in het kader van uw verklaring van toestemming.

 

2.2 Categorieën van toestemmingen voor hulpmiddelen

2.2.1 Identiteit en contacten

Indien de gebruiker in het kader van dit online-aanbod gebruik maakt van een gebruikersaccount, is toegang tot de accountgegevens, zoals het e-mailadres, vereist. Als gebruiker zijn dan uw e-mailadres of gewone "sociale logins" beschikbaar voor registratie. In geval van registratie via het e-mailadres worden gegevens gevraagd zoals "e-mailadres, voor- en achternaam". De optie van een "sociale aanmelding" in de vorm van een eenmalige aanmelding vereist de machtiging "identiteit" of de kenmerken daarvan, zodat een gebruikersaccount kan worden geregistreerd via sociale netwerkdiensten, zoals Google, Facebook of Twitter.

2.2.2 Account- en apparaat-ID

Voor veiligheidsdoeleinden en om een gebruikersaccount aan te maken, kan uw apparaat-ID worden verzameld. De toegang tot uw apparaatidentificatie maakt onder meer de zogenaamde user targeting mogelijk, die ongeoorloofde inlogpogingen verhindert en het rechtmatige gebruik van de gebruikersaccount waarborgt.

2.2.3 Informatie over netwerkverbindingen

Onder bepaalde omstandigheden is deze machtiging nodig om de signaalsterkte van netwerkverbindingen af te lezen, teneinde verbeteringen aan het systeem te kunnen aanbrengen en problemen te kunnen oplossen.

2.2.4 Geobaseerde locatiegegevens

Deze toestemming is altijd onderworpen aan de toestemming van de gebruiker en maakt het mogelijk uw locatie te lokaliseren en wordt gebruikt om diensten en alle inhoud van ons online-aanbod te leveren en om informatie en diensten met betrekking tot uw locatie weer te geven. Geobaseerde locatiediensten moeten beschikbaar en geactiveerd zijn op uw apparaat om gebruikt te kunnen worden voor ons online aanbod en de daaraan gekoppelde dienst.

2.2.5 Camera en microfoon

Deze toestemming is altijd gekoppeld aan de toestemming van de gebruiker en wordt gebruikt in het kader van het gebruik van ons online-aanbod om audio-, beeld- en video-opnamen van gebruikers te verwerken door middel van toegang tot de microfoon- en camerafunctie.

2.2.6 Video's, foto's en geluidsopnamen

Deze machtiging geeft toegang tot het geheugen van uw eindapparaat met als doel de video's, foto's en geluidsopnamen die zich daarin bevinden te verwerken en nieuwe mediagegevens te creëren. Wij zijn ons ten volle bewust van de gevoeligheid die de verwerking van deze categorie persoonsgegevens met zich meebrengt, en daarom garanderen wij dat wij deze uitsluitend zullen verwerken in overeenstemming met de functionaliteit ervan.

2.2.7 Contactgegevens

Het verlenen van deze machtiging geeft toegang tot uw adresboek. Het is nu mogelijk om na te gaan of andere van uw contacten ook gebruik maken van ons online aanbod. Er vindt een gegevensvergelijking plaats op onze servers, waarbij deze uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden wordt gebruikt.

 

2.3 Verwijderen van apparaattoegang

Het de-installeren van onze app leidt tot een verwijdering van de ingestelde systeemrechten binnen het bereik van het app-gebruik. Eerder verleende toestemmingen in de vorm van systeeminstellingen worden lokaal op uw eindapparaat opgeslagen en kunnen dus te allen tijde worden aangepast en natuurlijk ook worden ingetrokken.

 

2.4 Leeftijdsbeperking en bescherming van kinderen

Het is voor ons vanzelfsprekend dat wij uw privacy beschermen indien u besloten hebt gebruik te maken van onze online diensten. In dit verband voelen wij ons in het bijzonder verplicht de persoonlijke levenssfeer van kinderen te beschermen indien zij voornemens zijn onze aanbiedingen te bezoeken. Wij vragen alle ouders uitdrukkelijk om de activiteiten van hun kinderen regelmatig te observeren en te controleren.

Met name kinderen verdienen bijzondere bescherming wanneer het om hun persoonsgegevens gaat, omdat zij zich wellicht minder bewust zijn van de risico's, de gevolgen en de waarborgen die de verwerking van persoonsgegevens met zich meebrengt, en van hun rechten op dat gebied. Deze bijzondere bescherming moet met name betrekking hebben op het gebruik van persoonsgegevens van kinderen voor reclamedoeleinden of voor het opstellen van persoonlijke of gebruikersprofielen, en op het verzamelen van persoonsgegevens van kinderen wanneer gebruik wordt gemaakt van diensten die rechtstreeks aan kinderen worden aangeboden. Op dit punt houden wij ons strikt aan de vereisten van art. 8 DSGVO. Art. 8, lid 1, van de GDPR bepaalt welke voorschriften in acht moeten worden genomen voor persoonsgegevens in verband met de bescherming van gegevens van kinderen. In dit verband kunnen twee fundamentele onderscheidingen worden gemaakt:

 • Het kind heeft de leeftijd van 16 jaar bereikt - de verwerking van persoonsgegevens is rechtmatig.
 • Het kind heeft de leeftijd van 16 jaar nog niet bereikt - de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens van kinderen is afhankelijk van de toestemming van de ouders voor het kind of met de toestemming van het kind.

De Bondsrepubliek Duitsland maakt geen gebruik van de openingsbepaling om de minimumleeftijd in het kader van de gegevensbescherming van kwetsbare kinderen te verlagen. Bijgevolg is de minimumleeftijd van 16 jaar voor ons van doorslaggevend belang in het kader van de leeftijdsbeperking.


Krachtens artikel 8, lid 2, van de GDPR moeten de voor de verwerking verantwoordelijken passende technische inspanningen leveren om zich van de toestemming te vergewissen.

 

3. Verzameling en analyse van persoonsgegevens

Het verzamelen van persoonsgegevens in het kader van onze online-aanbiedingen is in het algemeen gekoppeld aan toestemming conform art. 6 lid 1 onder a DSGVO, wordt gebruikt voor de uitvoering van contracten en voor precontractuele vragen conform art. 6 lid 1 onder b DSGVO, komt tegemoet aan wettelijke verplichtingen conform art. 6 lid 1 onder c DSGVO en wordt verzameld, verwerkt en geregistreerd om onze gerechtvaardigde belangen conform art. 6 lid 1 onder f DSGVO te behartigen. Voorts wordt de bescherming van vitale belangen overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder d), DSGVO in acht genomen en wordt de vrijwaring van openbare belangen overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder e), DSGVO gewaarborgd. Meer gedetailleerde informatie vindt u in de rubriek "Rechtsgrondslag en doeleinden van de gegevensverwerking" van onze verklaring inzake gegevensbescherming. Indien bijzondere categorieën persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt in het kader van een aanvraagprocedure overeenkomstig artikel 9, lid 1, DSGVO, worden deze verwerkt in overeenstemming met de uitzonderingen overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder a), artikel 9, lid 2, onder b), DSGVO, artikel 9, lid 2, onder c), DSGVO en artikel 9, lid 2, onder h), DSGVO.

De volgende lijst geeft een overzicht van de gegevens die worden verzameld en de soorten gegevens die daarmee gepaard gaan, met inbegrip van mogelijke persoonsgegevens:

 • Contactgegevens: E-mailadres, telefoonnummer, land van verblijf
 • Inventarisatiegegevens: Naam, geslacht, leeftijd, adres
 • Gegevens van de aanvragers: Begeleidende brief, curriculum vitae, getuigschriften, kwalificaties
 • Gebruiksgegevens: Toegangstijden, klikfrequenties, kijkgewoonten, bezochte webpagina's
 • Technische gegevens / metadata: IP-adres; tijdstip van registratie; besturingssysteem; toesteltype.
 • Locatiegegevens: GPS-gegevens; WLAN-verbindingsgegevens; radiocelondervraging; handmatige specificatie.
 • Interactiegegevens: Invoer binnen de app; antwoorden op enquêtes; taalkeuze.
 • Contract / betalingsgegevens: Bankgegevens, voorwerp van het contract, looptijd, facturen
 • Bijzonder gevoelige gegevens: biometrische gegevens, zoals vingerafdrukken en irispatronen; gegevens over etnische en culturele afkomst, politieke, godsdienstige en levensbeschouwelijke overtuigingen, gezondheid, seksualiteit en lidmaatschap van een vakvereniging

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de Diensten te verlenen of voor andere noodzakelijke doeleinden. Dit omvat het nakomen van onze wettelijke verplichtingen, het oplossen van geschillen en het handhaven van onze algemene voorwaarden en ons beleid. Voor meer gedetailleerde informatie over eventuele doeleinden wordt verwezen naar de paragrafen van dit hoofdstuk en het hoofdstuk "Doeleinden van gegevensverwerking".

3.1 Externe dienstverleners en diensten

3.1.1 Cookies en trackingpixels

 

Het gebruik van cookies en telpixels maakt een comfortabel gebruik van websites en apps mogelijk. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een webserver op uw eindapparaat kunnen worden opgeslagen en gelezen. Cookies veroorzaken geen schade aan uw eindapparaat en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware. Zij worden gebruikt voor herkenning en om gebruikersinformatie te verkrijgen. Een tracking pixel of web beacon is een kleine grafische afbeelding die wordt gebruikt in websites, e-mails en apps om het gebruik van diensten te volgen.

Hieronder willen wij uw aandacht vestigen op enkele belangrijke gegevens:

 • Cookies en trackingpixels kunnen aan u worden toegewezen wanneer u online diensten gebruikt.
 • Voor bepaalde functies is het gebruik van cookies of soortgelijke technologieën vereist.
 • "Permanente cookies" worden permanent opgeslagen, bijvoorbeeld om inloggegevens in te vullen.
 • "Sessiecookies" worden opgeslagen voor de duur van uw bezoek aan een onlinedienst.
 • "First-party cookies" worden door de exploitanten van de onlinedienst op uw apparaat opgeslagen.
 • "Third-party cookies" worden voornamelijk gebruikt door adverteerders (zogenaamde derden).
 • Gegevens van cookies en soortgelijke technologieën kunnen worden gecombineerd met andere gegevens.

Voorts willen wij u informeren over typische gebruikswijzen:

 • Identificatie van uw persoon of uw eindapparaat
 • Toegang tot en gebruik van een online-aanbod mogelijk maken
 • Verbetering van producten, diensten en systeembeveiliging
 • Statistische meting van het gebruik van een online-aanbod
 • Prestatiemonitoring (inclusief dataverkeer en laadtijden)
 • Marketing via op gebruik gebaseerde reclame

Deze technologieën worden onder meer door derden gebruikt voor het volgen en traceren (in real time en follow-up) van uw online activiteiten. Vervolgens wordt uw gebruikerservaring door eventuele reclamenetwerken gepersonaliseerd op basis van uw wensen en behoeften.

3.1.1.1 Technische cookies

Technisch noodzakelijke cookies kunnen worden gebruikt voor het aanbieden en gebruiken van online-aanbiedingen. Toepassingsgebieden zijn onder meer identificatie en verificatie, detectie van fouten en anomalieën die relevant zijn voor de veiligheid, en handhaving van de gebruiksvoorwaarden.

3.1.1.2 Functionele cookies

Functioneel noodzakelijke cookies kunnen worden gebruikt om verbeterde, meer gepersonaliseerde functies te bieden en om reeds verstrekte informatie op te slaan. Toepassingsgebieden zijn bijvoorbeeld de tussentijdse opslag van formuliergegevens en taalinstellingen, alsmede de beschikbaarstelling van video- en audiobestanden.

3.1.1.3 Prestatiecookies

Prestatiecookies kunnen worden gebruikt om de gebruiksvriendelijkheid en de prestaties te verbeteren. Toepassingsgebieden zijn onder meer het verzamelen van informatie over de manier waarop het online-aanbod wordt gebruikt (met inbegrip van klikpercentages, kijkgewoonten en getoonde foutmeldingen).

3.1.1.4 Marketing Cookies

Statistische, marketing- en personalisatiecookies kunnen worden gebruikt voor marketing- en marktonderzoeksdoeleinden. Toepassingsgebieden zijn onder meer het verbeteren van targeting, het personaliseren van advertenties, het meten van de doeltreffendheid en het bereik van marketingcampagnes, en tracking en tracing in meerdere online-aanbiedingen.

3.1.1.5 Cookie-instellingen

Indien u het gebruik van cookies wenst te verhinderen, kunt u dat doen door de desbetreffende cookie te deactiveren. U kunt uw toestemming geven voor hele categorieën of meer informatie laten weergeven en zelfs gerichte cookies selecteren. Bovendien blijft de mogelijkheid tot herroeping bestaan via het wissen van de apparaatinterne app-gegevens.

 

3.1.2 Sociale media netwerken en plugins

Om ons online aanbod te vervolledigen, is er de mogelijkheid om gebruik te maken van sociale media en sociale netwerken. Als wij hiervan gebruik maken, kunnen wij online in deze sociale netwerken vertegenwoordigd zijn. Wij streven ernaar te communiceren met belangstellenden en actieve gebruikers en hen te informeren over ons dienstenaanbod. Bij het gebruik van sociale netwerken kunnen persoonsgegevens worden doorgegeven en verwerkt, bijvoorbeeld in het kader van cookies van derden en plugins voor sociale media. Daartoe worden normaliter zogenaamde marketingcookies gebruikt voor marktonderzoek en reclamedoeleinden en dus mogelijk om uw gebruiksgedrag te analyseren. Voorts kan de integratie van socialemediaplugins ons ondersteunen bij het inloggen op onze app met de bestaande gebruikersaccounts (single sign-on) of het delen van berichten en inhoud via deze netwerken, alsook bij de integratie van andere externe media. Wij wijzen erop dat uw gegevens door het gebruik van sociale mediadiensten kunnen worden opgeslagen en verwerkt in derde landen binnen en buiten de Europese Unie. In dit verband kunnen wij potentiële risico's van onze kant niet volledig uitsluiten. Dit geldt bijvoorbeeld voor de bescherming en handhaving van gebruikersrechten.

Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar onze verklaring inzake de doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte en het gedeelte over cookies en trackingpixels, alsook de richtlijnen inzake gegevensgebruik van het respectieve sociale platform. In het privacybeleid van het betreffende verantwoordelijke sociale netwerk vindt u uitgebreide informatie over de contactmogelijkheden en instelmogelijkheden voor advertenties. Alleen de respectieve exploitanten van de sociale platforms hebben toegang tot de gegevens die op u betrekking hebben en zijn in staat om directe acties uit te voeren en informatie te verstrekken, zodat wij u op dit punt uitdrukkelijk verzoeken om eventuele verzoeken om informatie en het doen gelden van gebruikersrechten rechtstreeks aan de exploitanten van de sociale platforms te richten. Mochten zich desondanks problemen voordoen, dan staan wij u uiteraard graag met raad en daad terzijde.

 

3.1.3 Cloud Computing en Software as a Service (SaaS)

Software as a Service (SaaS) is een deelgebied van cloud computing en beschrijft een licentie- en distributiemodel. SaaS biedt de mogelijkheid om software en aanverwante diensten uit te besteden. IT-dienstverleners of derden bieden een onderliggende, externe IT-infrastructuur (opslag, server, netwerkverbinding) en platform (besturingssysteem, middleware, runtime-omgeving), alsmede de softwarediensten (toepassingen en gegevens) die daarop zijn gebaseerd. De gebruiksdoeleinden omvatten het opslaan, beheren en uitwisselen van e-mails, documenten, inhoud en andere informatie, alsook het gebruik van websites, formulieren, agenda's, chats en deelname aan audio- en videoconferenties.

Bijgevolg kan overdracht en verwerking van persoonsgegevens plaatsvinden - zoals voor de bovengenoemde doeleinden en mogelijk daarmee samenhangende cookies van derde partijen door IT-dienstverleners. De verwerking kan de opslag van stam-, contact- en contractgegevens op externe servers van derden omvatten. Traditioneel verzamelen IT-dienstverleners gebruiks- en metagegevens met het oog op beveiliging en optimalisering van de dienstverlening. Voor meer gedetailleerde informatie, zie onze hoofdstukken over het delen van gegevens met bedrijven, personen, instellingen of andere ontvangers en het gedeelte over cookies en trackingpixels, alsmede het beleid inzake gegevensgebruik van de respectieve SaaS-aanbieder.

 

3.1.4 Gereedschappen en Widgets

Op dit punt willen wij u informeren dat onze website en de app die ermee verbonden is, gebruik kunnen maken van scripts, programmeerinterfaces, software development kits en vergelijkbare technologieën. Deze technologieën worden aangeboden door derden of zijn intern geprogrammeerd, waarbij deze met name toegang hebben tot de identificatienummers die in het eindapparaat zijn opgeslagen (waaronder apparaat-ID, advertentie-ID en instance-ID). Bovendien kunnen widgets worden gebruikt om de functionaliteit en de inhoud van ons online-aanbod aan te vullen. De overeenkomstige inhoud van de widget wordt weergegeven binnen de online-aanbiedingen en bevat conventioneel veranderende informatie. Voor het opvragen van actuele inhoud en functies is een actieve dataverbinding met de servers van de betreffende widgetprovider noodzakelijk. Door het gebruik van cookies kunnen aanbieders van widgets informatie verkrijgen over de vraag of, en zo ja, in welke mate gebruikers onze onlinediensten hebben bezocht en gebruikt.

Persoonsgegevens die kunnen worden verzameld, kunnen met name het volgende omvatten:

 • Gebruikersgegevens (naam, e-mailadres, locatie, taalinstelling, verblijfplaats)
 • Gegevens over de eerste start en over de app (versie en versies)
 • Gegevens over het aantal gebruikers en sessies (duur en tijd)
 • Technische gegevens, zoals informatie over het eindapparaat (besturingssysteem, IP-adres en apparaattype)
 • Gebruiksgegevens, zoals interacties met de app (bekeken inhoud en click-through rates)

De categorieën van toepasselijke instrumenten worden hieronder opgesomd.

3.1.4.1 Technische instrumenten

Technisch noodzakelijke hulpmiddelen kunnen worden gebruikt om onze onlinediensten te verstrekken en te gebruiken. Toepassingsgebieden zijn onder meer inlogauthenticatie, taalinstellingen en het bewaren van andere reeds ingevoerde gegevens en informatie tot het volgende bezoek aan de app.

3.1.4.2 Funktionale Tools

Functioneel noodzakelijke cookies kunnen worden gebruikt om verbeterde, meer gepersonaliseerde functies te bieden. Toepassingsgebieden zijn onder meer het aanbieden van extra communicatie-, presentatie- en betalingskanalen en het optimaliseren van de gebruiksvriendelijkheid.

3.1.4.3 Analyse-instrumenten

Analyse-instrumenten kunnen worden gebruikt om ons online-aanbod verder te ontwikkelen. Toepassingsgebieden zijn onder meer de statistische verzameling en analyse van gebruikersgedrag en de evaluatie van diverse marketingkanalen.

3.1.4.4 Marketinginstrumenten

Marketinginstrumenten kunnen worden gebruikt voor reclamedoeleinden en marktonderzoek. Toepassingsgebieden zijn onder meer het registreren van de klantentevredenheid, het verbeteren van de doelgerichtheid, het personaliseren van advertenties en het meten van de doeltreffendheid en het bereik van marketingcampagnes.

 

3.1.5 Reclamenetwerken en online-marketing

Wanneer u onze online diensten gebruikt, kunnen wij informatie verzamelen over uw activiteiten in verband met reclamenetwerken om de doeltreffendheid van onze marketing te meten en om u gepersonaliseerde reclame aan te bieden, ook op andere online diensten. Deze advertentienetwerken volgen uw activiteiten in de loop van de tijd en verzamelen gegevens via het gebruik van cookies, trackingpixels, marketingtools en serverlogs. Als bezochte online-aanbiedingen deel uitmaken van het advertentienetwerk, kan het gebruikersgedrag op verschillende websites en apps worden geanalyseerd en geëvalueerd.

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor online-marketingdoeleinden (met inbegrip van marketing van advertentieruimte of het tonen van reclame-inhoud). Als onderdeel van de marketing kunnen gebruikersprofielen worden aangemaakt en opgeslagen in een cookie - als alternatief kunnen soortgelijke processen met hetzelfde doel worden gebruikt. De details van de profielen kunnen betrekking hebben op bekeken inhoud, locatiegegevens en technische details van het eindapparaat. Voorts kan uw IP-adres worden opgeslagen en kan een zogenaamde IP-maskingprocedure (verkorting van het IP-adres met het oog op pseudonimisering) worden gebruikt als een veiligheidsmaatregel voor uw persoonlijke bescherming. Bij het gebruik van online marketing krijgen wij over het algemeen alleen toegang tot informatie over de doeltreffendheid van onze advertenties en over eventuele conversiepercentages voor de analyse van de gebruikte marketingmaatregelen.

Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar onze verklaringen over het delen van gegevens en de paragrafen over cookies en trackingpixels, toegangsgegevens en logbestanden, marketingtools, cloud computing, enquêtes en het beleid inzake gegevensgebruik van de respectieve advertentienetwerken. In het privacybeleid van het desbetreffende verantwoordelijke netwerk vindt u uitgebreide informatie over de contactmogelijkheden en instelmogelijkheden voor advertenties. Alleen de respectieve exploitanten van de platforms hebben toegang tot de gegevens die op u betrekking hebben en zijn in staat om directe acties uit te voeren en informatie te verstrekken, zodat wij u op dit punt uitdrukkelijk verzoeken om eventuele verzoeken om informatie en het doen gelden van gebruikersrechten rechtstreeks aan de exploitanten van de reclamenetwerken te richten. Mochten zich desondanks problemen voordoen, dan staan wij u uiteraard graag met raad en daad terzijde.

 

3.2 Communicatie en marketing

3.2.1 Beheer van klantenrelaties en contactkanalen

Om onze klantenrelaties te onderhouden, stellen wij u in staat contact met ons op te nemen in het kader van ons klantenrelatiebeheer. Contact kan op verschillende manieren tot stand komen, zoals per e-mail, telefoon, fax, aanvraag per formulier of via de sociale media die wij gebruiken. Als u ons een vraag stuurt, worden uw gegevens gebruikt en opgeslagen met het oog op de verwerking en oplossing van eventuele problemen. Gelieve gebruik te maken van de contactmogelijkheden in onze online aanbiedingen.

3.2.1.1 Instant messenger

Contacten die tot stand komen via het gebruik van messenger services - zoals de messengers van gevestigde sociale medianetwerken als WhatsApp en Facebook Messenger - worden traditioneel end-to-end versleuteld. De inhoud van uw berichten en bijlagen die u ons stuurt, evenals eventuele persoonlijke gegevens, zijn niet direct zichtbaar voor de messenger provider. Het is echter mogelijk dat de messenger provider indirect persoonlijke gegevens verzamelt - zogenaamde metadata. De identificatie van de afzender en de geadresseerde, de datum en het tijdstip, technische apparaatgegevens en locatiegegevens zijn mogelijke metagegevens. Indien u niet akkoord gaat met deze vorm van gegevensverzameling, gelieve dan een alternatieve contactmethode te gebruiken.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze verklaring over sociale medianetwerken en plug-ins. Het privacybeleid van de desbetreffende verantwoordelijke messenger service provider zal u uitgebreide informatie geven over de contactmogelijkheden. Alleen de respectievelijke exploitanten van de messenger services hebben toegang tot de gegevens die op u betrekking hebben en zijn in staat om directe actie te ondernemen en informatie te verstrekken, zodat we u op dit punt uitdrukkelijk verzoeken om eventuele verzoeken om informatie en het doen gelden van gebruikersrechten direct aan de messenger providers te richten. Mochten zich desondanks problemen voordoen, dan staan wij u uiteraard graag met raad en daad terzijde.

3.2.1.2 Virtuele chat assistenten

Contactinitiatie via chatdiensten en virtuele chatassistenten omvat op tekst gebaseerde geautomatiseerde dialoogsystemen. Deze informatiesystemen maken communicatie met een technisch systeem mogelijk via de invoer en uitvoer van een natuurlijke taal. Chat assistenten beantwoorden vragen en zorgen van gebruikers als interactieve agenten. Probleemoplossingen en informatie over onze online-aanbiedingen kunnen zo zonder wachttijden worden verstrekt. Het verzamelen van persoonsgegevens is absoluut noodzakelijk voor het functioneren van de online chat. Bovendien slaan wij de inhoud van uw gesprekken via de chatdiensten op en registreren wij deze. De verzamelde gegevens en informatie kunnen worden gebruikt om gebruikers persoonlijk aan te spreken, om eventueel gevraagde inhoud en probleemoplossingen door te sturen, om indien nodig namens de gebruiker met andere informatiesystemen te communiceren en ook om de kunstmatige intelligentie van de chatassistentie te verbeteren. Dit laatste stelt chatbots in staat antwoorden te leren op vaak gestelde vragen en onbeantwoorde vragen te herkennen, zodat een persoonlijk contact kan worden voorgesteld. Als u het dus niet eens bent met de manier waarop gegevens worden verzameld, kunt u een alternatief contactkanaal gebruiken.

Wij willen er ook op wijzen dat chatbots door derden kunnen worden aangeboden en dat daarom het privacybeleid van de desbetreffende aanbieder van toepassing is. Alleen de respectievelijke exploitanten van de virtuele assistenten hebben toegang tot de gegevens die op u betrekking hebben en zijn in staat om directe acties uit te voeren en informatie te verstrekken, zodat wij u op dit punt uitdrukkelijk verzoeken om eventuele verzoeken om informatie en het doen gelden van gebruikersrechten rechtstreeks aan de aanbieders van de chatbotten te richten. Mochten zich desondanks problemen voordoen, dan zullen wij u uiteraard graag met raad en daad terzijde staan.

3.2.1.3 Push-berichten

Contactinitiaties via pushberichten zijn eenrichtingscommunicatiekanalen. Deze berichten tonen u actuele informatie en nieuws op uw eindapparaat zonder de bijbehorende app te openen. Traditioneel gebeurt de registratie voor pushberichten automatisch. Als u deze meldingen later niet meer wenst te ontvangen, kunt u de instellingen van uw mobiele apparaat gebruiken om ze uit te schakelen. De bijbehorende verzameling van persoonsgegevens kan dienen voor reclame- en marketingdoeleinden, de verwerking van locatiegegevens indien berichten worden verzonden op basis van de locatie, en de analyse en meting van het succes voor optimalisatiedoeleinden. De berichten kunnen statistisch worden geregistreerd en geanalyseerd, bijvoorbeeld om gegevens over de gebruiksgewoonten van de gebruiker vast te stellen (met inbegrip van het ophaalgedrag en het tijdstip van weergave) en om pushberichten te personaliseren. Indien u niet instemt met dit soort gegevensverzameling, gelieve dan een alternatieve contactmethode te gebruiken.

Wij willen er ook op wijzen dat pushberichten kunnen worden aangeboden door derde aanbieders en dat daarom de gegevensbeschermingsrichtlijnen van de desbetreffende aanbieder van toepassing zijn. Alleen de respectieve beheerders van de berichten hebben toegang tot de gegevens die op u betrekking hebben en zijn in staat om directe acties uit te voeren en informatie te verstrekken, zodat wij u op dit punt uitdrukkelijk verzoeken om eventuele verzoeken om informatie en het doen gelden van gebruikersrechten rechtstreeks aan de beheerders te richten. Mochten zich desondanks problemen voordoen, dan staan wij u uiteraard graag met raad en daad terzijde.

3.2.1.4 Nieuwsbrief

Contactinitiatieven via nieuwsbrieven zijn eenrichtingscommunicatiekanalen. Deze e-mails kunnen regelmatige informatie en updates over onze online aanbiedingen bevatten. Een geldig e-mailadres is vereist voor de ontvangst van nieuwsbrieven - dus ook verwerking voor het verzenden van de nieuwsbrief - alsmede toestemming en goedkeuring voor de bezorging zelf.

Uw toestemming voor de verwerking van uw e-mailadres voor de ontvangst van de nieuwsbrief kunt u te allen tijde intrekken, hetzij door gebruik te maken van de afmeldlink in de nieuwsbrief, hetzij door op andere wijze persoonlijk contact op te nemen met de aanbieder - details over de verantwoordelijke persoon en de functionaris voor gegevensbescherming vindt u in het privacybeleid van de nieuwsbriefaanbieder. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden tot het moment waarop u de toestemming intrekt.

Voor uw bescherming is het noodzakelijk om een dubbele opt-in procedure te implementeren voor de ontvangst van nieuwsbrieven. Om de dubbele opt-in procedure te implementeren, ontvangt u na een nieuwsbriefregistratie (eerste opt-in) nog een e-mail/SMS ter bevestiging van de registratie (tweede opt-in), zodat misbruik van e-mailadressen wordt voorkomen. Bovendien worden uw IP-adres, de datum en het tijdstip van registratie en het tijdstip van bevestiging geregistreerd om de registratieprocedure te loggen en misbruik te voorkomen.

Als aanbieder of gebruiker van een nieuwsbriefdienst zijn wij verplicht de wettelijke verplichtingen in het kader van nieuwsbriefabonnementen na te leven en u dus te ondersteunen bij de bescherming van uw belangen bij de openbaarmaking van uw persoonsgegevens. Daarom verplichten wij ons tot de volgende veiligheidsmaatregelen:

 • Uitgeschakeld selectievakje voor toestemming gegevensbescherming, inclusief een link naar gegevensbescherming
 • Uitgeschakeld selectievakje voor nieuwsbriefregistratie
 • Voor niet-anonieme tracking, gedeactiveerd selectievakje voor toestemming voor het volgen van de gebruiker
 • Gebruik van unieke en onafhankelijke selectievakjes
 • Toepassing van het minimumbeginsel voor gegevensverzameling op het inschrijvingsformulier
 • Geen reclame in de bevestigingsmail van de dubbele opt-in procedure

U bent niet verplicht uw persoonlijke gegevens te verstrekken tijdens het registratieproces. Indien u echter niet de vereiste persoonsgegevens verstrekt, kan het gebeuren dat uw inschrijving niet of niet volledig wordt verwerkt. Vervolgens worden uw gegevens opgeslagen voor de duur van de bezorging van de nieuwsbrief. Indien de bevestigingsmail geen aandacht van u krijgt, worden uw gegevens na een wettelijk passende termijn gewist. Bij het bepalen van de duur van deze periode wordt er rekening mee gehouden dat de verzender van de nieuwsbrief zich moet houden aan wettelijke en, in voorkomend geval, contractuele bewaarverplichtingen. De verwerking van voornoemde gegevens geschiedt met het oog op de rechtvaardiging, de uitoefening en de verdediging van juridische claims.

Evaluaties van gebruikersgedrag kunnen op een specifieke of anonieme manier worden uitgevoerd. De analyse kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de openingspercentages van nieuwsbrieven, het aantal kliks op geïntegreerde links, het bereik of de leestijd. Wij stemmen de aanbiedingen en informatie die u worden toegestuurd graag af op uw persoonlijke interesses en optimaliseren onze inhoud en communicatie voortdurend. De analyse wordt uitgevoerd met behulp van het tellen van pixels die in de nieuwsbrieven zijn opgenomen. Indien u niet wenst dat uw gebruiksgedrag wordt geanalyseerd, kunt u zich uitschrijven voor de nieuwsbrief of de standaard grafische weergave in uw e-mailprogramma deactiveren.

Wij willen er ook op wijzen dat nieuwsbrieven kunnen worden aangeboden door derde aanbieders en dat daarom de richtlijnen inzake gegevensbescherming van de desbetreffende aanbieder van toepassing zijn. Alleen de respectieve beheerders van de nieuwsbrieven hebben toegang tot de gegevens die op u betrekking hebben en zijn in staat om directe actie te ondernemen en informatie te verstrekken, zodat wij u op dit punt uitdrukkelijk verzoeken om eventuele verzoeken om informatie en het doen gelden van gebruikersrechten rechtstreeks aan de beheerders te richten. Mochten zich desondanks problemen voordoen, dan staan wij u uiteraard graag met raad en daad terzijde.

3.2.2 Affiliate Marketing

Affiliate programma's en netwerken kunnen aantrekkelijk zijn in het kader van referral marketing van onze online aanbiedingen. Zo kunnen bijvoorbeeld affiliate links en soortgelijke verwijzingen (inclusief zoekmaskers en widgets) verwijzen naar aanbiedingen en diensten van derden. In ruil voor de succesvolle marketing van aanbiedingen van derden - gebruikers volgen affiliate links of gaan vervolgens op de aanbiedingen in - ontvangen wij een commissie.

In het kader van commissieafrekeningen ontvangt de desbetreffende derde aanbieder informatie over de vraag of en, zo ja, op welke wijze gebruikers gebruik hebben gemaakt van het aanbod van de derde - pay per click (gebruiker klikt op link), pay per lead (gebruiker verstrekt contactgegevens), pay per sale (gebruiker koopt) en pay per view (gebruiker ziet advertentie op ons online aanbod). Technisch noodzakelijk hiervoor is het gebruik van cookies, vergelijkbare herkenningstechnologieën of de aanpassing van de link (bv. door toevoeging van een online-identificatie van de app, de app-aanbieder of de gebruiker).

Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar onze uitleg over het delen van gegevens en in de paragrafen over cookies en trackingpixels en marketingtools, alsmede naar het beleid inzake gegevensgebruik van de respectieve externe aanbieders. In het privacybeleid van de desbetreffende verantwoordelijke aanbieder vindt u uitgebreide informatie over de contactmogelijkheden. Alleen de respectieve derden hebben toegang tot de gegevens die op u betrekking hebben en zijn in staat om directe acties uit te voeren en informatie te verstrekken, zodat wij u op dit punt uitdrukkelijk verzoeken om eventuele verzoeken om informatie en het doen gelden van gebruikersrechten rechtstreeks aan de aanbieders te richten. Mochten zich desondanks problemen voordoen, dan staan wij u uiteraard graag met raad en daad terzijde.

3.2.3 Publicatiemedia

In verband met publicatiemedia, zoals blogs, podcasts of fora, kunnen persoonsgegevens van lezers worden verwerkt. Het doel van de verwerking is de presentatie en communicatie tussen auteurs en lezers of in het kader van de noodzakelijke informatiebeveiligingsmaatregelen.

Indien het publicatiemedium de mogelijkheid biedt bijdragen achter te laten, kan uw IP-adres om veiligheidsredenen worden opgeslagen. Indien een auteur illegale inhoud publiceert - bijvoorbeeld beledigingen of verboden politieke propaganda - kan het IP-adres worden gebruikt om de identiteit van de auteur door te geven aan de bevoegde autoriteiten en zichzelf te beschermen tegen juridische gevolgen voor inhoud van derden. Voorts kan de verwerking worden gebruikt voor het opsporen en elimineren van spam of bijvoorbeeld om te voorkomen dat in enquêtes meermaals wordt gestemd. Het is ons legitiem belang om bijdragen en de bijbehorende commentaren, met inbegrip van eventuele informatie over websites, apps en contactgegevens, permanent op te slaan om het publicatiemedium zonder hiaten in stand te houden totdat de gebruiker bezwaar maakt.

Indien het publicatiemedium ook de mogelijkheid biedt om zich op artikelen en commentaren te abonneren, zijn verschillende implementaties denkbaar. Het abonnement kan bijvoorbeeld in de app worden geïntegreerd en bovendien aan pushberichten worden gekoppeld of als nieuwsbrief naar een e-mailadres worden gestuurd. Wij verzoeken u de paragrafen over nieuwsbrieven en pushberichten dienovereenkomstig te lezen, aangezien deze relevant kunnen zijn voor post- en commentaarabonnementen. Let in het bijzonder op de uitleg over functies, doeleinden, gegevensverwerking en het recht van herroeping.

Tot slot wijzen wij erop dat publicatiemedia door derde aanbieders kunnen worden aangeboden en dat daarom de richtlijnen inzake gegevensbescherming van de desbetreffende aanbieder van toepassing zijn. Alleen de respectieve exploitanten van de media hebben toegang tot de gegevens die op u betrekking hebben en zijn in staat om directe actie te ondernemen en informatie te verstrekken, zodat wij u op dit punt uitdrukkelijk verzoeken om eventuele verzoeken om informatie en het doen gelden van gebruikersrechten rechtstreeks aan de aanbieders te richten. Mochten zich desondanks problemen voordoen, dan staan wij u uiteraard graag met raad en daad terzijde.

3.2.4 Conferentieplatforms

In het kader van video- en audioconferenties, zoals webinars, vergaderingen en onlineworkshops, kunnen persoonsgegevens van deelnemers aan conferenties worden verwerkt. De aard en de omvang van de verwerking en de opslagperiode zijn afhankelijk van de gegevensvereisten van de respectieve conferentie en de gebruikte functies (waaronder schermdeling, chat, enquêtes en opnamefuncties), alsmede van eventuele optimalisaties van de dienstverlening en veiligheidsmaatregelen in het kader van de informatiebeveiliging en de wet.

Wij moedigen u aan ook bij het gebruik van conferentieplatforms de gegevensbeschermingsmaatregelen in acht te nemen. Tijdens de duur van een conferentie dient u de bescherming van gegevens en van de persoonlijke levenssfeer in acht te nemen, met name wat betreft de achtergrond van uw opnamen (inclusief foto's en onvrijwillige deelnemers), alsook dat ongeoorloofde openbaarmaking van toegangsgegevens tot vergaderzalen niet is toegestaan. Ten slotte willen wij erop wijzen dat conferentieplatforms kunnen worden aangeboden door derde aanbieders en dat daarom de richtlijnen inzake gegevensbescherming van de desbetreffende aanbieder van toepassing zijn. Alleen de respectieve exploitanten van de platforms hebben toegang tot de gegevens die op u betrekking hebben en zijn in staat om direct actie te ondernemen en informatie te verstrekken, zodat wij u op dit punt uitdrukkelijk verzoeken om eventuele verzoeken om informatie en het doen gelden van gebruikersrechten rechtstreeks aan de aanbieders te richten. Mochten zich desondanks problemen voordoen, dan staan wij u uiteraard graag met raad en daad terzijde.

3.2.5 Kandidaten en kandidatenpool

Een basisvereiste van sollicitatieprocedures is de overdracht van gegevens van sollicitanten met het oog op beoordeling, vergelijking en selectie. Afhankelijk van de geadverteerde functie vragen wij de nodige informatie voor de sollicitatie. Wij zijn ons ervan bewust dat onder meer bijzonder gevoelige categorieën van gegevens worden doorgegeven. Voorts willen wij erop wijzen dat bij de overdracht van gegevens het minimumbeginsel moet worden toegepast. Voorts zij erop gewezen dat toepassingsgegevens via e-mail gewoonlijk worden gecodeerd tijdens de doorvoer (end-to-end), maar niet noodzakelijkerwijs op de servers. Wij kunnen derhalve niet instaan voor een veilige verzending per e-mail en de daarmee samenhangende verantwoordelijkheid. U kunt ook per post of online een aanvraag indienen. Indien aangeboden, is vrijwillige opname in een kandidatenpool gebaseerd op instemming. Deelname aan een kandidatenpool heeft echter geen invloed op de lopende sollicitatieprocedure en kan door u op elk moment worden ingetrokken.

Voor uw eigen veiligheid wissen wij uw persoonsgegevens in geval van een niet-succesvolle sollicitatie of in geval van terugtrekking. De bewaartermijn en de verwijdering zijn ook gebaseerd - behoudens een gerechtvaardigde herroeping - op ons rechtmatig belang (met inbegrip van vervolgvragen betreffende de sollicitatie), alsook op een wettelijk redelijke termijn om te voldoen aan onze bewijsverplichtingen (met inbegrip van voorschriften inzake gelijke behandeling van sollicitanten). Ten slotte willen wij u erop wijzen dat wervingssoftware en -platforms en diensten door derde aanbieders kunnen worden gebruikt en dat de richtlijnen inzake gegevensbescherming van de desbetreffende aanbieder derhalve van toepassing zijn. Alleen de betreffende aanbieders hebben toegang tot de gegevens die op u betrekking hebben en zijn in staat om directe actie te ondernemen en informatie te verstrekken, zodat wij u op dit punt uitdrukkelijk verzoeken om eventuele verzoeken om informatie en het doen gelden van gebruikersrechten rechtstreeks aan de aanbieders te richten. Mochten zich desondanks problemen voordoen, dan staan wij u uiteraard graag met raad en daad terzijde.

3.4 Analyse van bezoekersstromen en -gedrag

In het kader van de evaluatie van bezoekersstromen naar ons online aanbod kunnen uw persoonsgegevens worden verzameld en geanalyseerd. Zo worden onder meer gedrag, interesses en demografische gegevens geanalyseerd. De analyse levert inzichten op over wanneer onze aanbiedingen en de functies of inhoud ervan het meest worden gebruikt en welke gebieden moeten worden geoptimaliseerd. Als onderdeel van de analyse kunnen gebruikersprofielen worden aangemaakt (profilering) en in een cookie worden opgeslagen - als alternatief kunnen soortgelijke procedures met hetzelfde doel worden gebruikt. De details van de profielen kunnen betrekking hebben op bekeken inhoud, locatiegegevens en technische details van het eindapparaat. Voorts kan uw IP-adres worden opgeslagen en kan een zogenaamde IP-maskingprocedure (verkorting van het IP-adres met het oog op pseudonimisering) worden gebruikt als een veiligheidsmaatregel voor uw persoonlijke bescherming.

Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar onze uitleg over cookies en trackingpixels, cloud computing, app-tools en widgets, enquêtes en naar het beleid inzake gegevensgebruik van mogelijke externe aanbieders. Het privacybeleid van de respectieve verantwoordelijke aanbieder zal u in detail informeren over de contactmogelijkheden. Alleen de respectieve derden hebben toegang tot de gegevens die op u betrekking hebben en zijn in staat om directe acties uit te voeren en informatie te verstrekken, zodat wij u op dit punt uitdrukkelijk verzoeken om eventuele verzoeken om informatie en het doen gelden van gebruikersrechten rechtstreeks aan de aanbieders te richten. Mochten zich desondanks problemen voordoen, dan staan wij u uiteraard graag met raad en daad terzijde.

  

4. overzicht en lijst van (derde) aanbieders en diensten

In het volgende gedeelte willen wij u een beknopt overzicht en een lijst geven van de dienstverleners en diensten waarvan wij gebruik maken. De samenwerking met derde partijen en externe dienstverleners wordt weloverwogen, kansen en risico's worden afgewogen en normen voor de naleving van gegevensbeschermingsvoorschriften worden toegepast. Om redenen van transparantie geven wij in het volgende overzicht relevante informatie over alle dienstverleners en gebruikte diensten - uiteraard hebben wij met hen overeenkomsten inzake gegevensverwerking gesloten. Ter ondersteuning van de toewijzing van de inhoud en voor uw persoonlijk leescomfort hebben wij de afzonderlijke aanbieders alfanumeriek volgens de inhoudsopgave van deze gegevensbeschermingsverklaring samengevat:

Hoofdstuk

Dienst (aanbieder)

Informatie & Toelichting

1. Algemene informatie over de verwerking van uw gegevens

1.11 Verlening van onze diensten

1.11.1

Worldsoft AG

Terbeschikkingstelling van informatietechnologie-infrastructuur en aanverwante diensten | Summelenweg 91, CH-8808 Pfäffikon SZ | Website: https://www.worldsoft.info | Privacybeleid: https://www.worldsoft.info/datenschutz

     

3. Verzameling en analyse van persoonsgegevens

     

3.1 Externe dienstverleners en service

3.1.2

Instagram

Sociaal netwerk; dienstverlener: Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS; moedermaatschappij: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS; website: https://www.instagram.com; privacybeleid: https://instagram.com/about/legal/privacy

3.1.2

Facebook

Sociaal netwerk; dienstverlener: Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland, moedermaatschappij: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS; Website: https://www.facebook.com; Privacybeleid: https://www.facebook.com/about/privacy; OptOut: Instellingen voor advertenties: https://www.facebook.com/adpreferences/ad_settings (Inloggen op Facebook is vereist)

3.1.2

Twitter

Sociaal Netwerk Dienst Provider: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Ierland, moedermaatschappij: Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA | Privacybeleid: https://twitter.com/de/privacy

3.1.2 Youtube Sociaal netwerk en videoplatform; dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; privacybeleid: https://policies.google.com/privacy; opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated.

3.3 Communicatie en marketing

3.3.1.1

Instagram

Berichten via het sociale netwerk Instagram; dienstverlener: Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS; moedermaatschappij: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS; Website: https://www.instagram.com; Privacybeleid: https://instagram.com/about/legal/privacy.

3.3.1.1

Facebook-Messenger

Facebook Messenger met/zonder end-to-end encryptie | Dienstverlener: https://www.facebook.com, Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland, moederbedrijf: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA | Website: https://www.facebook.com | Privacybeleid: https://www.facebook.com/about/privacy | Opt-out: https://www.facebook.com/adpreferences/ad_settings

3.3.1.4

Google Analytics

Nieuwsbrief Analyse Service | Service Provider: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA | Website: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/ | Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy | Opt-out optie: Opt-out plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, Instellingen voor de weergave van advertenties: https://adssettings.google.com/authenticated

3.4 Analyse van bezoekersstromen en -gedrag

3.4

Google Analytics

Bereikmeting en webanalyse; dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; website: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/; privacybeleid: https://policies.google.com/privacy.

 

Naast de bovengenoemde specifieke richtlijnen inzake gegevensbescherming zijn ook de mededelingen inzake gegevensbescherming overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU van toepassing op de gegevensverwerking in verband met het gebruik en de levering van onze diensten. Als u niet tevreden bent met de hier beschreven maatregelen ter bescherming van uw gegevens, of als u nog vragen hebt over het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen - wij staan altijd open voor uw vragen. Gelieve uw gegevensbeschermingskwesties te richten aan de hierboven vermelde contactpersonen. Zij zullen uw zorgen zo snel mogelijk behandelen. Ten slotte wijzen wij u erop dat het privacybeleid van de desbetreffende verantwoordelijke aanbieder u uitgebreide informatie over contactmogelijkheden biedt. Alleen de respectieve derden hebben toegang tot de gegevens die op u betrekking hebben en zijn in staat om directe acties uit te voeren en informatie te verstrekken, zodat wij u op dit punt uitdrukkelijk verzoeken om eventuele verzoeken om informatie en het doen gelden van gebruikersrechten rechtstreeks aan de aanbieders te richten. Mochten zich desondanks problemen voordoen, dan staan wij u uiteraard graag met raad en daad terzijde.

 

5. glossarium

Deze verklarende woordenlijst geeft u een overzicht van de belangrijkste en centrale begrippen die in deze gegevensbeschermingsverklaring worden gebruikt en bevat ook toelichtingen voor u. Hieronder vindt u een alfanumerieke lijst van alle relevante definities:

"Verwerker": een natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander lichaam die of dat ten behoeve van de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

"Betrokkene": een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon op wie Persoonsgegevens betrekking hebben.

"Bijzondere categorieën persoonsgegevens": gegevens waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, of het lidmaatschap van een vakvereniging blijkt, genetische gegevens, biometrische gegevens aan de hand waarvan een natuurlijke persoon op unieke wijze kan worden geïdentificeerd, gegevens over gezondheid of gegevens betreffende het seksuele leven of de seksuele geaardheid van een natuurlijke persoon.

"Een cookie is een klein bestand met een reeks tekens dat naar uw eindapparaat wordt gestuurd wanneer u een website of app opent. De volgende keer dat u het online-aanbod bezoekt, kan het uw eindapparaat herkennen op basis van de cookie. Cookies kunnen gebruikersinstellingen en andere informatie opslaan. Uw apparaat kan worden geconfigureerd om alle cookies afzonderlijk te weigeren. Sommige diensten van ons online aanbod kunnen niet volledig functioneren zonder cookies.

"derde": een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen die gemachtigd zijn persoonsgegevens te verwerken onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker.

"Ontvanger": een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie aan wie persoonsgegevens worden verstrekt.

Het "IP-adres" wordt als een nummer toegekend aan elk apparaat dat met het Internet is verbonden. Dit wordt een Internet Protocol (IP)-adres genoemd. Deze nummers worden gewoonlijk toegekend in blokken die verband houden met specifieke geografische gebieden. Het IP-adres kan vaak worden gebruikt om de locatie te identificeren van waaruit het apparaat verbinding maakt met het internet.

"Persoonsgegevens": alle gegevens en informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene"). Een natuurlijke persoon wordt geacht direct of indirect identificeerbaar te zijn, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

"Verwerking": elke bewerking met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procédés, zoals het verzamelen, vastleggen, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het beperken en uitwissen van gegevens.

"voor de verwerking verantwoordelijke": de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander lichaam die, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

 

Wij behouden ons het recht voor dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming. De huidige status is maart 2022. Gegevensbescherming gecreëerd door: